Телефонен указател

№  Централа: 096 306 881  ( свързване чрез прехвърляне) Автоматичен вход: 096 306 880 
  Автоматично свързване - Набирате "Автоматичен вход", чувате сигнал, след което въвеждате вътрешния номер.
    Факс: 096 307 554
  Триажен / Имунизационен кабинет  096/306 881; вътр.276
  Отделения : Телефон:
1 Отделение по вътрешни болести  096/ 306 881, вътр. 304
2 Отделение по кардиология 096/ 306 881, вътр. 303
3 Отделение по пневмология и фтизиатрия 096/ 306 881, вътр. 301, 240
4 Отделение по нервни болести 096/ 306 881, вътр. 317
5 Отделение по физикална и рехабилитационна медицина 096/ 306 881, вътр. 390
6
Отделение по психиатрия
096/ 306 881, вътр. 275
7 Отделение по инфекциозни болести  096/ 306 881, вътр. 362
8 Отделение по педиатрия 096/ 306 881, вътр. 319
9 Отделение по хирургия 096/ 306 881, вътр. 260
10 Отделение по анестезиология и интензивно лечение 096/ 306 881, вътр. 345, 332
11 Отделение по ортопедия и травматология 096/ 306 881, вътр. 331
12 Отделение по очни болести  096/ 306 881, вътр. 315
13 Отделение по ушно-носно-гърлени болести  096/ 306 881, вътр. 312
14 Отделение по акушерство и гинекология 096/ 306 881, вътр. 314
15 Отделение по неонатология 096/ 306 881, вътр. 279
16 Отделение диализно лечение 096/ 306 881, вътр. 244
17 Отделение по обща и клинична патология 096/ 306 881, вътр. 401, 326
18 Отделение по образна диагностика 096/ 308 881, вътр. 252
19 Отделение по съдебна медицина  096/ 306 881, вътр. 402
20 Мултипрофилно спешно отделение  096/ 306 881, вътр. 205
21 Клинична лаборатория 096/ 306 881; вътр. 247
22 Микробиологична лаборатория 096/306 88 ; вътр. 343
23 Лаборатория по Трансфузионна хематология 096/ 306 881; 096 300 530
24 Здравно- консултативен център за майчино и детско здраве GSM. 0882 34 39 70
25 Приемно - диспетчерски сектор (диспечери) 096 /300 361
26 ТЕЛК  096/ 300 351
27 Аптека  096/ 300 371
     
28 Административно стопански блок
29 Технически сътрудник - Изпълнителе директор 096/ 306 881;  096/305 150 ;  вътр. 266
30 Ръководител Медицински дейности 096/ 306 881; вътр. 388 
31 Ръководител Контрол и качество на медицинската помощ 096/ 306 881, вът. 258
32 Ръководител Административно стопанска дейност  096/ 306 881 ;096/ 300 341
33 Главна медицинска сестра 096/306 881; вътр. 209
34 Главен счетоводител 096 /306 881; 096 /305 448
35 Счетоводство  096/ 306 881; 270, 282
36 Ръководител Човешки ресурси 096/ 306 881; вътр. 300
37 Служители Човешки ресурси  096/ 306 881; вътр. 277
38 Юристконсулт 096 /306 881; вътр.219
39 Системен администратор, отговорник Медицинска техника  096/306 881; вътр. 881
40 Каса  096/ 306 881;096/ 305 284
41 Деловодсто  096/ 306 881; вътр. 264